Bestelinformatie

Informatie

Alles wat je moet weten voor en na de aankoop.

Betalen

Betaling van deze E-book kan enkel via I-Deal

Verzending

Wanneer de betaling voldaan is krijgt u automatisch een email met de E-Book.

 

24 uur per dag 

E-Book aanvragen kan 24/7

 

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. SterkinSeo.nl  die diensten op afstand aan consumenten aanbiedt (hierna te noemen “STERKINSEO.NL”);
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en gebruikmaakt van een/de dienst(en) van STERKINSEO.NL;
3. Dag: kalenderdag;
4. Dienst: de diensten/services geleverd door STERKINSEO.NL, omvat alle diensten op de website www.SterkinSeo.nl.

Artikel 2 – Identiteit van STERKINSEO.NL
SterkinSeo.nl “Dienst van Smootdiensten”
E-mailadres: info@sterkinseo.nl
KvK-nummer: 67577768
BTW-identificatienummer: NL001769811B47

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst/ aanbod van STERKINSEO.NL. Bij het gebruik maken van de dienst(en) van STERKINSEO.NL gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – De dienst
1. Indien een dienst een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk bij de dienst vermeld.
2. De dienst bevat een omschrijving van de aangeboden dienst. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de dienst door de Consument mogelijk te maken.
3. Kennelijke vergissingen of fouten in de tekst, de dienst, opzegtermijn, het opzeggen zelf, weergegeven informatie en/of de adressen van aanbieders binden STERKINSEO.NL niet.
4. STERKINSEO.NL behoudt het recht om gebruikers van de dienst te benaderen via email, mits deze is gebruikt voor een dienst van STERKINSEO.NL.

Artikel 5 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Vragen?

Stuur een bericht

7 + 3 =